Provozní řád platný pro rok 2024

 1. Tento řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky tenisového areálu. Každý návštěvník je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu, zachovávat pravidla slušného chování a respektovat pokyny správce areálu a členů správní rady tenisového klubu.
 2. Vstupem do areálu návštěvník uděluje souhlas s pořizováním fotografických a audiovizuálních záznamů.
 3. Hráč může využít dvorce pouze ke hře tenisu, po předchozí rezervaci v rezervačním systému, popřípadě u správce klubu.
 4. Vstup na kurty je povolen pouze v provozní dobu. Kurty jsou očíslovány a hráči jsou povinni respektovat konkrétní hodinový rozpis, který je vyvěšen v rezervačním systému, případně postupovat dle pokynů správce.
 5. Uživatel kurtu je povinen dodržovat objednaný čas, po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce.
 6. Vstup na sportoviště je povolen pouze ve sportovní obuvi určené či vhodné pro antukový povrch a ve vhodném oblečení. Je zakázáno vstupovat na hrací plochu v tretrách, kopačkách nebo jinak nevhodné obuvi, která by mohla poškodit povrch kurtů.
 7. Zahájit hru je možno jen na dostatečně vlhkých a upravených dvorcích. Kropení kurtů před hrou provádí správci, případně osoby pověřené vedením klubu.
 8. Hráči jsou povinni po ukončení hry upravit a uklidit tenisový dvorec v rámci objednané hrací doby a předat na jejím konci kurt řádně a včas dalším hráčům. Po úpravě kurtů nářadí uklidí na místo k tomu určené.
 9. Všichni uživatelé a návštěvníci jsou povinni se v areálu chovat tak, aby nepoškodili sportovní či technické vybavení.
 10. Užívání tenisových kurtů a celého areálu klubu je na vlastní nebezpečí. Majitel ani provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv úraz a v případě potřeby přivolá lékaře. Drobná poranění je možno ošetřit na místě, lékárnička je k dispozici v klubovně u správce.
 11. Majitel ani provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věci uživatelů a návštěvníků sportovního areálu.
 12. Na tenisové kurty a do areálu je zakázán vstup se zvířaty.
 13. V areálu je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň mimo prostor k tomu určený.
 14. Je zakázáno záměrně poškozovat zařízení a vybavení hřiště.
 15. Je povinnosti hráče okamžitě nahlásit poškození hřiště a vybavení.
 16. Je zakázáno hrát za deště.
 17. Je zakázáno provádět neodborné opravy nebo úpravy technického vybavení a zařízení.
 18. Je zakázáno, aby hráči, kteří nejsou klubovými trenéry používali ke hře koš s míči. Mohou tak činit po předešlé domluvě se správcem nebo s vedením tenisového klubu.
 19. Dítě do 6 let věku musí být v areálu stále pod dohledem dospělé osoby rodiče nebo určené odpovědné osoby.
 20. Do areálu je zakázán vstup lidem, kteří porušují tento provozní řád, případně stanovy klubu.